Coaching op scholen

Onderwijs is belangrijk voor kwetsbare jongeren. Het doel is dat ze een diploma (minimaal startkwalificatie) halen, om later een beroep te kunnen uitoefenen en zo een solide fundament voor hun verdere leven te kunnen opbouwen. Scholen worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de diverse maatschappelijke problemen waar deze jongeren mee kampen. Jongeren met een gebrek aan opvoeding, met gedragsproblemen, LVB-problematiek, armoede, schulden en problemen thuis (zoals huiselijk geweld). Deze problemen werken door op school en uiten zich in anti-sociaal en delinquent gedrag. IMD kan deze jongeren binnen school coachen. Daarmee voorkomen we dat ze verder afglijden en school voortijdig verlaten. Samen met de mentor en/of zorgcoördinator maken we een plan en werken we aan leerdoelen om de problemen binnen één of meerdere leefgebieden te verminderen. Deze vorm van coaching wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Voor wie:
Schoolgaande jongeren bij wie het behalen van een diploma in het geding komt.

Beoogd resultaat:
We vertalen negatief gedrag naar positief en acceptabel gedrag. Jongeren zijn weer gemotiveerd om hun diploma te behalen.

Het komt altijd goed. En zo niet, is dat ook niet het einde.

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.